Pro firmy

FNOL umožňuje v rámci výzkumu spolupráci svých jednotlivých zaměstnanců i celých výzkumných týmů s externími firmami, které určí specifický záměr, který by chtěly společně s FNOL zkoumat. Fakultní nemocnice Olomouc poskytuje širokou škálu možnosti výběru výzkumu, týkající se mnoha témat zdravotnictví:

 • Telemedcína a eHealth,
 • Integrovaná péče
 • Moderní vzdělávání pracovníků
 • Farmacie
 • Gynekologie
 • Modernizace vybavení i prostor
 • Onkologie
 • Paliativní péče
 • Perinatologie
 • Traumatologie
 • Specializovaná intenzivní péče
 • Zdravé stárnutí
 • Dále možno rozepsat přímo konkrétní typy technologií

FNOL je schopna po projevení zájmu zaměstnance či naopak externí firmy sjednat na základě předem stanovených podmínek spolupráci, týkající se výzkumu. Na základě dalších specifických podmínek může probíhat následující spolupráce:

 • Interní spolupráce – spolupráce probíhá mezi subjekty v rámci FNOL – spolupráce mezi odděleními, či pracovníky z různých klinik, atp.
 • Kolaborativní výzkum – spolupracující subjekty se dělí jak o získané přínosy, tak i o náklady
 • Smluvní výzkum – výzkum je prováděn na základě smlouvy a výzkumník či výzkumný tým je za odvedenou práci odměněn
 • Sponzorovaný výzkum – tento výzkum probíhá na základě smlouvy, je potřeba dořešit otázku licence – bude jí mít výzkumná organizace (FNOL), popřípadě získá pouze výsledky výzkumu a licence připadne sponzorovi? Či bude mít sponzor přednostní právo na licenci?
 • Expertní služba – výzkum je prováděn na základě poptávky externí firmy, probíhá na základě smlouvy. Finance získané z tohoto výzkumu musí být bezpodmínečně použity pro další rozvoj výzkumu v organizaci (FNOL).

Centrum TTZ pomáhá svým smluvním partnerům s přípravou a následným právním vyjednáním vynálezů a dalších inovativních technologií.

K zajištění této pomoci slouží následující formuláře:

 • Právní vymezení problematiky vědeckých děl
 • Licenční smlouva
 • Metodický list k vyplnění vzorové licenční smlouvy
 • Dohoda o mlčenlivosti
 • Memorandum o spolupráci a partnerství  
 • Smlouva o spolupráci/partnerství
 • Smlouva o spolupráci na projektu  

FNOL pomáhá jak svým zaměstnancům, tak externím firmám mapovat nabídku adekvátních finančních zdrojů, které se vážou k záměru jejich výzkumu. Je potřeba dále specifikovat – granty, fondy EU, státní rozpočet.